PRÉMIUM szolgáltatások - előfizetői szerződés - felhasználási feltételek
Az Isidor Kft. Biztonságportálon (www.biztonsagportal.hu weboldalon) keresztül nyújtott prémium szolgáltatásának (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételére vonatkozó feltételeket a jelen szerződési feltételek foglalják magukban.

Szolgáltató adatai:

Neve: Isidor Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Pozsony u. 1.
Adószáma: 14807604-2-18
E-mail címe: info@isbk.hu

Előfizető

Az a jogalany, amely Előfizetési Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére.

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges infrastruktúra biztosítása az Előfizető feladata, amelynek költségei az Előfizetőt terhelik.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele az Előfizetési Díj előzetes megfizetése vagy a próbaidőszakra való regisztráció megtétele.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult azt meghatározni, hogy egy adott Szolgáltatás felhasználói azonosítás nélkül, vagy csak azonosítást követően vehető-e igénybe.

A rendszerazonosító (felhasználónév, jelszó) titokban tartásáért az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik, köteles azt bizalmasan kezelni, titokban tartani, azt harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, nem adhatja át. E kötelezettség megszegéséért az Előfizető felel, a Szolgáltató e kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárért kizárja a felelősségét.

A Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja az Előfizető részére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bárminemű módosítására.

Az Előfizetési Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg (különösen az előfizetés lejártakor) a Szolgáltató megszünteti a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

A Szolgáltató az online Szolgáltatást interneten történő elérhetőség útján biztosítja, oly módon, hogy a hozzáférés helyét és idejét az Előfizető egyénileg választja meg. A megfelelő internet hozzáférésről az Előfizetőnek kell gondoskodnia.

A Szolgáltatás minden nap 00:00-24:00 óra között érhető el azzal a megkötéssel, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetősége tekintetében éves szinten 99 %-os rendelkezésre állási időt garantál.

A Szolgáltató a hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg korlátozhatja.

Nem regisztrálhat olyan vállalat vagy annak alkalmazottja, amely a Biztonságportál szolgáltatásaival konkurens szolgáltatásokat nyújt, különös tekintettel a biztonsági riasztásokra.

II. Felhasználási feltételek

A Szolgáltatás alapját képező adatbázis, illetve program, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi joga a Szolgáltatót illeti meg.

A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás alapját képező adatbázis és alkalmazás vagy alkalmazások nem kizárólagos felhasználási jogát biztosítja az Előfizető részére.

Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Előfizetési Szerződés alapján őt megillető jogosultságok nem átruházhatóak.

Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásból származó adatok jogszerű felhasználásáért kizárólagosan felel, e tekintetben a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a felhasználásra vonatkozó Előfizetési Szerződésben, jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a Szolgáltatást.

III. Fizetési feltételek

Az Előfizetési Díj mértéke függ az Előfizető által választott előfizetés típusától. Az aktuális díjakat a Szolgáltató minden esetben feltünteti a weboldalán, valamint a megrendelésre kialakított webes felületén.

Az Előfizetési Díj előre, egy összegben fizetendő, a fizetési gyakoriságnak megfelelően. A (proforma/díjbekérő alapján történő) befizetést követően, valamint a díj Szolgáltató bankszámláján történő megjelenését követően kerül sor a számla kiállítására, amelyet a Szolgáltató postai úton küld meg az Előfizető részére.

A Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja az Előfizető részére, így az Előfizetési Díj megfizetésének kötelezettsége attól független, hogy az Előfizető ténylegesen igénybe veszi-e a Szolgáltatást vagy sem.

IV. Felelősség

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében biztosított adatbázist belső kutatási tevékenységek, illetve külső források felhasználásával állítja össze. Az adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet, de teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak az adatok vonatkozásában nem mindig van ellenőrzési lehetősége.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen igénybevételéből eredő kárért.

Az Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szerződésszegő magatartásával összefüggésben az Előfizetőt ért bizonyíthatóan bekövetkezett kárért felelősséget vállal, amelynek keretében a Szolgáltató megtéríti az Előfizetőnél bizonyítottan bekövetkezett kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződésszegéssel érintett Szolgáltatás szerződésszegéssel érintett utolsó Előfizetési Időszakára vonatkozó Előfizetési Díjának 100 százalékát.

Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szerződésszegő magatartásával összefüggésben mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja.

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.

A Felek a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket – különösen a Szolgáltatás értékének és az Előfizetési Díj összegének ismeretében – kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják.

V. Előfizetési Szerződés létrejötte, megszűnése

Az Előfizetési Szerződés létrejön a Szolgáltatás használatának megkezdésével (regisztrációval), amely magatartás az Előfizető részéről az Előfizetői Szerződés elfogadására irányuló ráutaló magatartásnak, mint jognyilatkozatnak minősül.

Az elektronikus úton megkötött Előfizetési Szerződés magyar nyelvű, és írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít, és amely utóbb hozzáférhető az Előfizető számára.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy üzleti, gazdasági, pénzügyi és egyéb lényeges jogi érdekei megóvása érdekében egyes jogalanyokkal az Előfizetési Szerződés megkötését megtagadja, illetve a létrejött Előfizetési Szerződéstől elálljon.

Az Előfizetési Szerződés az „Előfizetési Időszak” által meghatározott időtartamra jön létre. A Szolgáltatás újabb előfizetéssel meghosszabbítható, amellyel a hatályos Előfizetői Szerződés is meghosszabbítódik az újabb előfizetési időszak által meghatározott időtartamra.

A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az Előfizetési Szerződést:
- ha azt jogszabályváltozás, bírósági / hatósági döntés indokolja;
- ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változtatás indokolja; A Szolgáltató a módosításról legalább 30 (harminc) nappal megelőzően értesíti az Előfizetőt. Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé, az Előfizetési Díj változatlan marad, vagy csökken, a Szolgáltató nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására.

Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait csorbítja, illetve kötelezettségeit terhesebbé teszi, és az Előfizető a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetési Szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napra.

A hirdetmény a közzétételétől számított 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn (15 napon) belül nem kerül sor, az az Előfizetési Szerződés egyoldalú módosításának elfogadását kifejező jognyilatkozatnak minősül. Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé, úgy az Előfizető a felmondás jogával nem élhet.

Azok az Előfizetési Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezésekre, az Előfizetési Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

VI. Kapcsolattartás

Amennyiben az Előfizetési Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, stb. (együttesen: Értesítés) csak írásban, magyar nyelven érvényes és hatályos. A Felek írásbeli közlésmódnak tekintik, és fogadják el a következőket: postai úton / futárral / személyesen kézbesített levél, fax, elektronikus levél, weblapon keresztül történő adattovábbítás.

A fél az Előfizetési Szerződésben rögzített, illetve a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet.

A Felek kötelesek fokozottan együttműködni egymással, és egymást haladéktalanul értesíteni, ha az őket terhelő valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett volna.

VII. Adatkezelés

A Szolgáltató az Előfizető adatait a szerződéskötéssel, az Előfizetési Szerződéssel, a Szolgáltatással, a teljesítéssel, a számlázással, a követelés-érvényesítéssel, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, továbbá üzleti ajánlat küldésével összefüggésben kezeli.

A Szolgáltató mindennemű adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a Ptk., más vonatkozó jogszabályok és a Honlapon közzétett adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el.

VIII. Irányadó jog

Az Előfizetési Szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadóak. A kifejezetten nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A Felek az Előfizetési Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek az Előfizetési Szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

IX. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét biztosítja a Honlapon.

Az Előfizető a Megrendeléssel (előfizetés hosszabbítással) kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte, azokat kifejezetten elfogadja, és az Előfizetési Szerződést mindezen rendelkezésekkel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.